aanmelden / informatie-ochtenden

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen na overleg met de directie door middel van een aanmeldings- en inschrijfformulier. Dit formulier moet door beide ouders (verzorgers) ondertekend worden. U tekent hier tevens voor het accepteren van de algemene schoolregels

Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar 7 informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De data van de informatieochtenden voor dit schooljaar  zijn:

2018                                                2019

27 september                               31 januari

8 november                                    14 maart

13 december                                   9 mei

20 juni

De informatieochtenden starten om 09.00 uur en duren tot 10.30 uur

Leerlingen die vier jaar worden

Leerlingen worden normaliter de dag nadat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Op afspraak is er de optie voor toekomstige leerlingen om een ochtend of dag proef te draaien. Na een definitieve aanmelding, kunnen ouders hiervoor met de groepsleerkracht van groep 1/2 telefonisch een afspraak maken. Op de eerste schooldag van een nieuwe leerling bij ons op school, worden de ouders met het kind ‘s ochtends om 8.15 uur verwacht om hen vóór de anderen leerlingen uit naar de betreffende groep te brengen en kennis te maken met de leerkracht.

Voor een 4-jarige is een volledige dag school in het begin een hele opgave. Zij zijn nu nog niet leerplichtig. Veel ouders laten hun 4-jarige kleuter alleen de ochtenden meedraaien. Wilt u de groepsleerkracht laten weten als uw kind een middagje niet komt?

Binnen Wassenaar is de afspraak gemaakt om voor elke 4 jarige een overdrachtrapportage  op te stellen wanneer een leerling de overstap maakt van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. De verantwoordelijkheid en het initiatief voor het aanleveren van dit document ligt bij de desbetreffende ouders.

Leerlingen die van een andere school komen

Als er een leerling van een andere school overkomt, is er na het eerste contact tussen de ouders en de directie een overleg tussen de directies van beide scholen voordat de leerling ingeschreven kan worden. De directie zal in goed overleg besluiten of de betreffende leerling wordt aangenomen. Van de leerling die van school verandert, worden een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de vorige school verlangd voordat wij overgaan tot definitieve plaatsing. Dit om tot een goede overdracht en onderwijsinhoudelijke aansluiting voor de leerling te komen. Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie of aan het begin van een cursusjaar, tenzij het een verhuizing betreft. De directie kan in overleg met ouders te allen tijde een advies van de Schooladviesdienst vragen ten aanzien van het niveau van de leerling. Ook kan de aangemelde leerling getoetst worden door de Remedial Teacher die verbonden is aan onze school teneinde een goed beeld te verkrijgen van de gemaakte vorderingen.

Wanneer het gaat om een kind met een handicap

Als het gaat om de aanmelding van een kind met een handicap dan is het van belang na te gaan of wij op school dit kind met deze specifieke handicap voldoende kansen en begeleiding kunnen bieden. In samenspraak met de ouders hanteren wij een stappenplan, ontwikkeld door en leidend binnen het ScholenCollectief Wassenaar, om tot een zorgvuldig besluit van wel of niet toelaten te komen. De school en de ouders verplichten elkaar om alle beschikbare informatie in deze procedure aan elkaar ter beschikking te stellen. 

Belangrijk bij de afweging om een kind wel of niet te plaatsen is dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de draagkracht van de school en de draaglast die de plaatsing van een gehandicapte leerling met zich meebrengt, dit voor de duur van de gehele schoolloopbaan. Het risico dat dit evenwicht niet gevonden wordt is bijvoorbeeld groter bij kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige gedragsproblemen, dan bij kinderen met een lichamelijke handicap. Bij deze laatste groep zal onder meer worden bekeken in hoeverre de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen binnen de school haalbaar zijn.