veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u hieronder. 

Algemeen
Hoe zoek ik contact met school?

Door rechtsonder in uw browser te klikken op de envelop kunt u een e-mail versturen

Hoe meld ik mijn kind aan?

Algemeen
Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen na overleg met de directie middels een aanmeldings- en inschrijfformulier. Dit formulier dient door beide ouders ondertekend te worden. U tekent hier tevens voor het accepteren van de algemene schoolregels zoals omschreven in deze schoolgids. Daarnaast vindt er met elke nieuwe ouder een intakegesprek plaatst. De directie bepaalt in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. Dit om evenwichtige groepen op gebied van ontwikkeling, leeftijd en geslacht te creëren. 

Leerlingen die vier jaar worden
Leerlingen worden normaliter de dag nadat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Op afspraak is er de optie voor toekomstige leerlingen om een ochtend of dag proef te draaien. Na een definitieve aanmelding, kunnen ouders hiervoor met de groepsleerkracht van groep 1 telefonisch een afspraak maken. Op de eerste schooldag van een nieuwe leerling bij ons op school, worden de ouders met het kind ‘s ochtends om 08.15 uur verwacht om hen voor de anderen leerlingen uit naar de betreffende groep te brengen en kennis te maken met de leerkracht. Voor een 4-jarige is een volledige dag school in het begin een hele opgave. Zij zijn nu nog niet leerplichtig. Veel ouders laten hun 4-jarige kleuter alleen de ochtenden meedraaien. Wilt u de groepsleerkracht laten weten als uw kind een middagje niet komt?

Binnen Wassenaar is de afspraak gemaakt om voor elke 4 jarige een overdrachtrapportage (Peuter-estafette) op te stellen wanneer een leerling de overstap maakt van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. De verantwoordelijkheid en het initiatief voor het aanleveren van dit document ligt bij de desbetreffende ouders.

 Leerlingen die van een andere school komen
Als er een leerling van een andere school overkomt, is er na het eerste contact tussen de ouders en de directie een overleg tussen de directies van beide scholen voordat de leerling ingeschreven kan worden. De directie zal in goed overleg besluiten of de betreffende leerling wordt aangenomen. Van de leerling die van school verandert, worden een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de vorige school verlangd voor over te gaan tot definitieve plaatsing. Dit om tot een goede overdracht en onderwijsinhoudelijke aansluiting voor de leerling te bewerkstelligen. Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie of aan het begin van een cursusjaar, tenzij het een verhuizing betreft. De directie kan in overleg met ouders te allen tijde een advies van de Schooladviesdienst vragen ten aanzien van het niveau van de leerling. Ook kan de aangemelde leerling getoetst worden door de Remedial Teacher die verbonden is aan onze school teneinde een goed beeld te verkrijgen van de gemaakte vorderingen. 

Wanneer het gaat om een kind met een handicap (rugzakjesregeling).
Als het gaat om de aanmelding van een kind met een handicap is het van belang na te gaan of wij op school dit kind met deze specifieke handicap voldoende kansen en begeleiding kunnen bieden. In samenspraak met de ouders hanteren wij een 7-Stappenplan, ontwikkeld door en leidend binnen het ScholenCollectief Wassenaar, om tot een zorgvuldig besluit van wel of niet toelaten te komen. De school en de ouders verplichten elkaar om alle beschikbare informatie in deze procedure aan elkaar ter beschikking te stellen. De indicatiestelling en extra begeleiding van rugzakleerlingen wordt verzorgd door het betreffende Regionale Expertise Centrum (REC).
Belangrijk bij de afweging om een kind wel of niet te plaatsen is dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de draagkracht van de school en de draaglast die de plaatsing van een gehandicapte leerling met zich meebrengt, dit voor de duur van de gehele schoolloopbaan. Het risico dat dit evenwicht niet gevonden wordt is bijvoorbeeld groter bij kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige gedragsproblemen, dan bij kinderen met een lichamelijke handicap. Bij deze laatste groep zal onder meer worden bekeken in hoeverre de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen binnen de school haalbaar zijn.

Wanneer kan ik schoolspullen nabrengen?

Bij voorkeur in de ochtendpauze om 10.30 uur of tussen 12.00 en 13.00 uur

Waar liggen de gevonden voorwerpen?

Verloren- en/of achtergelaten voorwerpen vindt u terug in de zak naast het keukentje en de lerarenkamer. Aan het einde van iedere maand worden de overgebleven spullen naar een goed doel gebracht (KIKA, Kringloopwinkel, etc.).

Wat zijn onze schooltijden?
groepen 1 en 2 groepen 3 en 4 groepen 5 t/m8
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
vrij
woensdag
8.30-12.15 uur
vrij
woensdag
8.30-12.15 uur
vrij
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
Wat is een themadag?

De themadag is het jaarlijkse feest van de school met leerlingen, leerkrachten en ouders. De themadag vindt meestal plaats in de maand juni.

Wat is de schoolbieb, voor wie is die, mogen boeken mee naar huis?

De schoolbieb is voor het lezen van boeken voor de leerlingen op school. De boeken mogen met instemming van de docent mee naar huis, maar geef ze dan wel de volgende dag mee terug. In groep 1 en 2 nemen de kinderen op vrijdag een plastic tas mee. Zij krijgen de boeken dan mee naar huis en kunnen eruit voorgelezen worden.

Wat mogen de kinderen meenemen naar school (telefoon, harde bal, springtouw, zakmes)?

Kinderen mogen een telefoon mee naar school nemen maar niet onder schooltijd gebruiken. Harde (b.v. leren) ballen, skateboards en dergelijke mogen niet mee. Zakmes of andere wapens zijn verboden. Zachte ballen, springtouw of elastieken kunnen worden gebruikt tijdens de pauze.

Ik wil de school in maar de deur is dicht, wat moet ik doen?

U kunt aanbellen. Graag zo min mogelijk van deze mogelijkheid gebruik maken, alleen bij dringende zaken.

Wat wordt er gedaan op school met Sint, kerst, Pasen, etc.?

Er vinden vieringen plaats, deze worden ver van te voren aangekondigd via de mail door school en door de klassenouders. Uw hulp kan worden ingeroepen voor de invulling hiervan.

Vakantie/verlof
Hoe vraag ik bijzonder verlof aan?
Wanneer is welke schoolvakantie in 2014-2015?
Eerste schooldag 1 september 2014
Herfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie 20 februari 2015 t/m 27 februari 2015
Paasvakantie 3 april 2015 t/m 6 april 2015
Koningsdag 27 april 2015
Meivakantie 4 mei 2015 t/m 15 mei 2015
2e Pinksterdag 25 mei 2015
start Zomervakantie 13 juli 2014
Studiedag maandag 22 september 2014
Studiedag maandag 8 december 2014
Studiedag donderdag 19 februari 2015
Wanneer is het nieuwe vakantierooster bekend?

Na vastlegging in de Wassenaarse OnderwijsRaad (WOR) wordt doorgaans in januari het vakantierooster bekendgemaakt voor het onderwijs in Wassenaar 

Naschoolse opvang
Hoe is de naschoolse opvang (NSO) geregeld?

Voor de NSO maken wij gebruik van een externe partij die de leerlingen na schooltijd met de bus ophaalt. Informatie en aanmelding via Stichting Kinderdagverbijven Wassenaar.
 

Overblijven
Hoe vaak moet ik pleinwacht lopen?

U wordt 4 tot 5 keer per jaar ingedeeld.

Ik kan niet op de ingedeelde datum…

Als u op een ingedeelde datum niet kunt, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Wellicht kan uw pleinwachtcoordinator u daarbij helpen.

Wat neem je mee in de pauzes, zijn daar regels voor?

Brood, fruit en een drinkpakje/beker met daarin melk of vruchtensap. Geen snoep en koolzuurhoudende dranken.

Kan ik de overblijfvergoeding in één of twee keer betalen?

Ja, dat kan. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het per schooljaar verschuldigde bedrag al aan het begin van het schooljaar bekend. U krijgt weliswaar  een factuur voor de overblijfvergoeding voor een aantal maanden, maar het is geen enkel probleem om vooruit te betalen.
U krijgt dan nog wel de facturen over de volgende maanden, maar deze worden dan als “reeds betaald” aangemerkt.

Klas
Wat doen de klassenouders?

Klassenouders ondersteunen de leraren met het reilen en zeilen van uitjes, vieringen etc. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders met vragen hierover en zorgen voor de communicatie onderling met ouders.

Wie zijn de klassenouders van de verschillende klassen?

Die zijn per jaar verschillend. De namen van de klassenouders kunt u vinden in de schoolgids en op de website.

Mag je kinderen uit de klas halen, naar de klas brengen?

In groep 1 en 2 is het de bedoeling dat ouders de kinderen naar de klas brengen en weer ophalen. In groep 3 wachten kinderen achter de ramen op de 1e verdieping tot ze hun ouders zien en zeggen vervolgens de juf gedag. Ouders van groep 3 t/m 8 nemen ‘s ochtends buiten afscheid.

Wie verzorgt de klassenlijst?

De school verstrekt een klassenlijst met daarop de namen van de kinderen, adressen, telefoonnummers en geboortedata van de kinderen. De klassenouders verstrekken vaak nog een uitgebreidere lijst met mobiele telefoonnummers e.d..

Op welke data zijn de uitjes van de klas?

Deze specifieke informatie per klas zal aan u worden doorgegeven door de klassenouders zo gauw zij zicht hebben op de data.

Wanneer zijn de toetsen van de kinderen?

Dat is per klas verschillend en zal aan de kinderen tijdig worden gecommuniceerd door de leraren. Per leerjaar is er meestal een vast patroon m.b. t. de dagen waarop getoetst wordt en de vakken die getoetst worden.
De (CITO)toetsen m.b.t. het leerlingvolgsysteem vinden schoolbreed plaats in januari en juni.

Leerling
Bij wie moet ik zijn voor vragen over ziekte, problemen in de klas, etc?

Het beste is om de leraar of lerares aan te spreken en e.a.a. te bespreken.

Wat is de rol van de schooladviesdienst op school?

De SAD helpt de school bij het ondersteunen van leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen en bij leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie.

De SAD wordt pas na uw goedkeuren ingeschakeld mocht uw kind meer ondersteuning nodig hebben. Dit verloopt via een aanvraagformulier.

Bestaat er op school een dyslexie-protocol?

Ja, zie hiervoor : dyslexiebeleid.pdf.
Voor vragen m.b.t. dyslexie kunt u zich wenden tot de intern begeleider:  mvandijk@bloemcampschool.nl