Identiteit

De Bloemcampschool is een openbare school met zo’n 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen krijgen les volgens het principe van Handelings Gericht Werken (HGW). We proberen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Omdat we niet altijd binnen de groep passend onderwijs kunnen bieden is er voor de kinderen met een ondersteuningsbehoefte een Remedial Teacher in dienst die de kinderen buiten de klas helpt. Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn  er op maandag en woensdag verrijkingsgroepen.

Naast de traditionele methoden maken de leerkrachten in alle groepen ook veelvuldig gebruik van ICT met computer, I-pads, smartboard en touchscreens. 

Naast het geven van goed onderwijs streven wij ernaar gestalte te geven aan de principes van het openbaar onderwijs. Het gaat daarbij om samenwerken, naastenliefde, tolerantie en respect voor elkaar en voor alles wat leeft. In schoolverband nemen wij ook tijd voor vieringen, evenementen, excursies en sportdagen. De betrokkenheid van de ouders bij dergelijke activiteiten is groot, en vormt één van de pijlers van de school. Ouders zijn daarnaast vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en ouderraad.
De Bloemcampschool bestaat sinds 1931. Sinds 2000 is een geheel nieuw schoolgebouw in gebruik genomen.