Team

De Bloemcampschool heeft een enthousiast en gedreven team met relatief veel jongere leerkrachten. De directeur-bestuurder vormt  samen met de adjunct-directeur de directie van de Bloemcampschool. Naast de groepsleerkrachten die lesgeven aan deze groepen zijn er vakdocenten,  intern begeleiders en een onderwijsassistent in dienst. De school wordt ondersteund door een administratieve kracht en een conciërge. Er is  een managementteam dat bestaat uit de twee bouwcoördinatoren, de adjunct-directeur en de directeur-bestuurder.

Nathalie Verzijl staat niet op de foto.

Bestuur

De school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar. Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder, die het dagelijkse bestuur vormt en  vier toezichthoudende bestuursleden.

Deze bestuurlijke inrichting voldoet aan de eisen van een (functionele) scheiding van bestuur en (intern) toezicht. Via de statuten, het bestuursreglement, het treasurystatuut en het directiestatuut zijn de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie helder geregeld. De gehanteerde bestuursvorm voldoet goed aan “de code goed bestuur”.

het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

Het bestuur  is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Tim de Lange
Bestuurslid: Nienke Daniëls 
Bestuurslid: Annemieke Hendrickx 
Bestuurslid: Marrit Piersma
Directeur-bestuurder: Anja Hagedooren

Klik hier voor het Jaarverslag 2020

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De medezeggenschapsraad  vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en bestaat uit zes leden waarvan drie ouders en drie teamleden.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Oudergeleding: Laurine van Kampen
Oudergeleding: Annemarieke Beekman
Oudergeleding: Geeta Nandoe
Teamgeleding: Fenna van Ede
Teamgeleding: Kelly van der Kwaak
Teamgeleding: Casper Jansen
Adviseur: Anja Hagedooren

Ouderraad

De ouderraad van de Bloemcampschool is ondergebracht in de Stichting Ouderraad Bloemcampschool.
De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur te bevorderen.
In kleinere commissies richten de leden zich op de organisatie van diverse activiteiten, zoals:  Schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de themadag en het Bloemcamp Breedbeeld Programma. De ouderraad betrekt hierbij graag zoveel mogelijk ouders. In  in veel gevallen wordt u dan ook via de klassenouder benaderd voor hulp. Deze ouderhulp is voor de school onmisbaar en wordt door de leerkrachten, de directie maar vooral ook de kinderen zeer gewaardeerd.

Ouderbijdrage

De ouderraad int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 90 euro per jaar. Via Schoolkassa ontvangt u hiervoor van ons een betalingsverzoek. Extra donaties zijn altijd zeer welkom.
Met de ouderbijdrage worden de activiteiten rond o.a. Kerst, Sinterklaas, Pasen, carnaval en de Kinderboekenweek en het Bloemcamp Breedbeeld programma bekostigd. Zonder deze bijdragen kunnen we deze leuke dingen niet doen voor de kinderen!
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar verantwoordt de ouderraad de realisatie van de begroting van het afgelopen jaar en de begroting van het komende schooljaar tijdens de zogenaamde kick-off-avond.

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Maurice Marchee
Penningmeester: Pieter Kortland
Secretaris: Wietske Mak
Inge Bos-Baars
Willem Hueting
Annemiek Kolkert
Stephane Cohnen
Charissa Koster
Hans Geene
Brigitte Vos