Team

De Bloemcampschool heeft een enthousiast en gedreven team met relatief veel jongere leerkrachten. De directeur-bestuurder vormt  samen met de adjunct-directeur de directie van de Bloemcampschool. Naast de groepsleerkrachten die lesgeven aan de groepen zijn er vakdocenten,  intern begeleiders en een onderwijsassistent in dienst. De school wordt ondersteund door een administratieve kracht en een conciërge. Er is  een managementteam dat bestaat uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur, de intern begeleider onderbouw, de intern begeleider bovenbouw, een onderbouwleerkracht en een bovenbouwleerkracht.

Bestuur

De school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar. Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder, die het dagelijkse bestuur vormt en  vier toezichthoudende bestuursleden.

Deze bestuurlijke inrichting voldoet aan de eisen van een (functionele) scheiding van bestuur en (intern) toezicht. Via de statuten, het bestuursreglement, het treasurystatuut en het directiestatuut zijn de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie helder geregeld. De gehanteerde bestuursvorm voldoet goed aan “de code goed bestuur”.

het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

Het bestuur  is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Hilde Vogelzang
Bestuurslid: Nienke Daniëls 
Bestuurslid: Annemieke Hendrickx 
Bestuurslid: Marrit Piersma
Directeur-bestuurder: Anja Hagedooren

Klik hier voor het Jaarverslag 2021

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De medezeggenschapsraad  vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en bestaat uit zes leden waarvan drie ouders en drie teamleden.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Oudergeleding: Laurine van Kampen
Oudergeleding: Annemarieke Beekman
Oudergeleding: Roeland van Hattem
Teamgeleding: Kelly van der Kwaak
Teamgeleding: Casper Jansen
Teamgeleding: Susan Haneveld
Adviseur: Anja Hagedooren

Ouderraad

De ouderraad van de Bloemcampschool is ondergebracht in de Stichting Ouderraad Bloemcampschool.
De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur te bevorderen.
In kleinere commissies richten de leden zich op de organisatie van diverse activiteiten, zoals:  Schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de themadag en het Bloemcamp Breedbeeld Programma. De ouderraad betrekt hierbij graag zoveel mogelijk ouders. In  in veel gevallen wordt u dan ook via de klassenouder benaderd voor hulp. Deze ouderhulp is voor de school onmisbaar en wordt door de leerkrachten, de directie maar vooral ook de kinderen zeer gewaardeerd.

Ouderbijdrage

De ouderraad int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 90 euro per jaar. Via Schoolkassa ontvangt u hiervoor van ons een betalingsverzoek. Extra donaties zijn altijd zeer welkom. Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, betekent dit niet dat de betreffende leerlingen uitgesloten worden van deelname aan extra activiteiten die de school tijdens schooluren aanbiedt.

Met de ouderbijdrage worden de activiteiten rond o.a. Kerst, Sinterklaas, Pasen, carnaval en de Kinderboekenweek en het Bloemcamp Breedbeeld programma bekostigd. Zonder deze bijdragen kunnen we deze leuke dingen niet doen voor de kinderen!

Ieder jaar aan het begin van het schooljaar verantwoordt de ouderraad de realisatie van de begroting van het afgelopen jaar en de begroting van het komende schooljaar tijdens de zogenaamde kick-off-avond.

De ouderraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Stephane Cohnen
Penningmeester: Pieter Kortland
Secretaris: Wietske Mak
Annemiek Kolkert
Carline Vonk
Kiki Windhagen
Uko Meijer
Inge Bos
Geert-Jan Derikx
Emma Wouwenaar
Hans Geene
Emilie van Roijen