Algemene Informatie

Schooltijden

groepen 1 en 2 groepen 3 en 4 groepen 5 t/m8
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
vrij
woensdag
8.30-12.15 uur
vrij
woensdag
8.30-12.30 uur
vrij
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur

Overblijven

Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang.  M.i.v. het schooljaar 2018-2019 is de organisatie van de tussenschoolse opvang uitbesteed aan Norlandia. Zij verzorgen tevens onze voor- en naschoolse opvang. De groepen lunchen met hun eigen groepsleerkracht . Tijdens het buitenspelen worden zij begeleid door werknemers van Norlandia.

De kosten voor het overblijven zijn dit schooljaar €125,00 per kind per jaar.

Uw bijdrage dient in september overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL71RABO01661.85.094 o.v.v. namen van de kinderen en hun groep.

Zwemlessen

Groep Tijd: schooljaar 2017-2018
3a/3b 1 x per 14 dagen woensdag van 10.45-12.30 uur.
  Voor het zwemvervoer wordt jaarlijks een eigen bijdrage gevraagd van ongeveer €43,00

Gymrooster

groep 3a
ma 10.00 uur
vr   10.45 uur
groep 3b
ma 10.45 uur
vr   10.00 uur
groep 4a
ma 08.30 uur
vr   09.15 uur
groep 4b
ma 09.15 uur
vr   08.30 uur
groep 5a
wo 11.00 uur
do 13.00 uur
groep 5b
wo 11.45  uur
do  13.50 uur
groep 6a
di   10.45  uur
wo 08.30 uur
groep 6b
di   11.30 uur
wo 09.30 uur
groep 7a
di  08.30 uur
do 10.45  uur
groep 7b
di 09.30 uur
do 11.30 uur
groep 8a
di 13.00 uur
do 08.30 uur
groep 8b
di 13.50  uur
do 09.30 uur

Vakantierooster

 2017-2018
Eerste schooldag 27 augustus 2018
Herfstvakantie 22 oktober 2017 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 22 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 1 september 2019

Activiteitenkalender
 2018
27 aug 1e schooldag (Vlaggenmastceremonie)
5, 6 en 7 sept Kamp groep 8
7 sept Schoolreis groepen 1 t/m 7
12 sept Staking regio Zuid Holland
13 sept Kick Off
21 sept Hele dag intakegesprekken ouders/leerlingen (geen lessen)
24 t/m 27 sept Schoolfotograaf
3 okt Start Kinderboekenweek
4 okt Kinderboekenmarkt
5 okt Dag van de leraar
22 t/m 26 okt Herfstvakantie
29 okt Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
22 nov Voorlichtingsavond VO
5 dec Sinterklaasviering
20 dec Kerstviering
21 dec Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
24 dec t/m 4 jan Kerstvakantie

 2019
13 feb Rapporten mee
18 en 19 feb 10-minuten gesprekken
21 feb Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
22 feb t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie
11 mrt Diner Spectacle groep 6A
12 mrt Diner Spectacle groep 6B
16, 17 en 18 apr Eind CITO groep 8
18 apr Paasviering
19 apr t/m 3 mei Meivakantie
30 t/m 31 mei Hemelvaart
10 jun Pinksteren
11 jun Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
21 jun Themadag
3 jul Rapporten mee
10 en 12 jul 10-minuten gesprekken
15 jul Musical groep 8
16 jul Musical groep 8
19 jul Vlaggenmast
22 jul t/m 30 aug Zomervakantie

Hoofdluisprocedure

Hoofdluisprocedure

Heeft uw kind luizen of neten? Dagelijks kammen geeft het beste Resultaat

Voor meer informatie zie

luizenprocedure.pdf

Luizencontrole Procedure

Op de Bloemcampschool hebben we een luizencontrole procedure ontwikkeld. Op onze school komen luizen steeds minder vaak voor en die trend willen we graag versterken,voor de kinderen, voor u en voor de school.

Aantal controles per jaar

In elke klas is een aantal luizenmoeders die de kinderen met regelmaat controleren. Alle kinderen worden standaard gecontroleerd in de week vóór elke vakantie en in de week ná elke vakantie. Daarnaast zijn er incidenteel controles als er tussendoor een melding in de klas komt.

Als er luizen of neten zijn gevonden

Als bij uw zoon of dochter luizen of neten zijn gevonden worden ook gelijk de broertjes of zusjes even gecontroleerd. U wordt daarna gebeld door de secretaresse of directie met het verzoek om uw kind waar luizen of neten zijn geconstateerd op te halen en thuis met de behandeling te starten. Uw dochter of zoon moet daarna uiteraard direct weer terug naar school. Alle ouders van de betreffende klas krijgen die dag per email bericht van de directie dat er luizen zijn gevonden in de klas. Een week na de constatering wordt er een hercontrole uitgevoerd in de klas. En zo nodig na een week nogmaals. Als bij uw kind op dat moment nog neten of luizen zijn gevonden, wordt u daar door de school telefonisch over geïnformeerd. Uw kind kan gewoon op school blijven indien er geen kans is op “besmetting” voor anderen. De hercontroles worden wekelijks in de klas uitgevoerd totdat alle kinderen in de klas weer vrij zijn van luizen en neten.

Informatie of ondersteuning

Indien u meer informatie of meer ondersteuning wilt, is dat altijd mogelijk! Via de directie kunt u indien nodig in contact gebracht worden met deskundigen voor actieve ondersteuning. En bij het secretariaat is de folder: luis in je haar, kammen maar! op verzoek te verkrijgen.

Ziekmelden

Bij ziekte van een leerling wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind vóór 8.30 uur bij de school/administratie telefonisch afmelden. Afmeldingen via de e-mail zijn niet mogelijk.

Voor niet gemelde absenties van leerlingen laat de directie naar huis bellen.

Als een leerling op school niet in orde blijkt te zijn, belt de groepsleerkracht een van de ouders of de contactpersoon om deze op te halen vanuit de klas.

Als een leerling ongelukkig terechtkomt bij een les of bij het buitenspelen, wordt altijd direct gehandeld: eerst wordt een situatie van stabiliteit bij de leerling bereikt. Bijna gelijktijdig worden ouders gewaarschuwd of indien noodzakelijk medische hulp ingeroepen. Eventuele kosten komen voor rekening van de ouders, c.q. de zorgverzekeraar. De school geeft in een dergelijke situatie zo snel mogelijk de leerling in medische handen over. Ouders dienen aan de administratie het zorgverzekeringsnummer van de leerlingen door te geven.

Schoolbenodigdheden per groep

Voor de groepen 3: Een schaar, pritstiften, white board markers en stiften.Een gymtas, met daarin sportkleding en gymschoenen, liefst met klittenband en lichte zolen.Een zwemtas met zwemkleding en handdoek.
Voor de groepen 4 & 5: Een multomap met 23 ringen (leeg), een etui, kleurpotloden, stiften, white board markers, een schaar, een liniaal en een etui. Een gymtas, met daarin sportkleding en gymschoenen met lichte zolen.
Voor de groepen 6 t/m 8: Een agenda, 23-rings multomap met 5 tabbladen, gelinieerd papier en ruitjes papier (1 x 1), een etui, een schaar, een pritstift, kleurpotloden, stiften en whiteboard markers.

Verjaardagen

Als een leerling jarig is, dan mag hij/zij op school trakteren. Het wordt zeer op prijs gesteld dat ouders bij het verzorgen van de traktaties denken aan “gezond snoepen”. En in verband met gevaar voor stikken zeker geen snoep als lollies of toverballen o.i.d. Vele ouders zijn zeer vindingrijk bij het vinden van een alternatief: een zeepje, een bloem, geen snoep of chocola, een fruitje, etc. De leerkrachten stellen een gezonde traktatie zeer op prijs, maar zijn ook heel blij met een leuk alternatief…

De trakteertijd is ongeveer om 10.15 uur. In de pauze mogen de jarigen met twee andere kinderen de klassen rond. De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden door henzelf georganiseerd. De kinderen nemen een (zelf gemaakt) cadeautje mee. Doorgaans wordt hierbij het e.e.a. door een de klassenouders gecoördineerd.

Opbrengsten

Advies voortgezet onderwijs:

Type onderwijs 2013 2014 2015 2016 2017
VMBO 2 1
VMBO-HAVO 1 2 5 2  3
HAVO 10  4 6
HAVO-VWO 18 15 16  12 5
VWO 39 27 28  29  35

De uitslag van groep 8 Cito- eindtoets 2017 = 544,3

Speerpunten voor het schooljaar 2017-2018

De nieuwe ontwikkelingen voor dit schooljaar zijn:

  1. Opstellen Koersplan 2018-2022
  2. Invoering methode Kleuterplein in de groepen 1/2
  3. Invoering nieuwe methode Veilig Leren Lezen groep 3
  4. Vervolmaken van het Handelings Gericht Werken (HGW) .
  5. Uitbreiding werken met tablets in de klas.
  6. Certificering tot KiVaschool (gerealiseerd in oktober 2017)
  7. Leerling-tevredenheidspeiling door Scholen met Succes (maart 2018)
  8. Verder ontwikkelen van expertise op het gebied van gedrag
Passend onderwijs en onze school

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we er als school van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben. De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor goed onderwijs. Het team en in het bijzonder de interne begeleider, ondersteunen daarbij. De directeur van de school is eindverantwoordelijk.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen in de regio Leiden samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, kortweg PPO.

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Het samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden

De scholen, in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook hebben we afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio Leiden over de inzet en afstemming met jeugdzorg.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband gemaakt zijn met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit deze middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

Expertise en geld naar de scholen

Alle reguliere basisscholen ontvangen een bedrag per leerling per jaar. De scholen behouden ook het geld dat verbonden was aan de rugzakken.

De adviseurs Passend Onderwijs van de SAD en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband PPO zijn beschikbaar voor vraagverheldering en ondersteuning bij de zoektocht met ouders naar de best passende ondersteuning voor hun kind. Zij sluiten aan bij het ondersteuningsteam op school als er met ouders wordt gekeken naar wat hun kind nodig heeft.

Het expertteam

De experts van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) die voorheen kinderen met een rugzak begeleiden én de expertise van SBO De Vlieger, zijn verbonden aan scholen in een wijk of dorp. Kenmerken zijn: snelle en deskundige ondersteuning in de school; korte lijnen; onderlinge solidariteit; weinig bureaucratie. Het expertteam wordt gefinancierd uit de middelen van het samenwerkingsverband PPO.

In Wassenaar worden scholen en de leerlingen ook begeleid vanuit de SAD, gefinancierd vanuit de gemeente en de scholen.

Tijdig signaleren, raadpleeg ook het de jeugdgezondheidszorg of leerplicht

Belangrijk is dat net als de afgelopen jaren, tijdig de school-verpleegkundige of de jeugdarts wordt ingeschakeld bij ‘een niet pluisgevoel’ of voor advies. Hetzelfde geldt voor leerplicht. Deze ondersteuning blijft beschikbaar voor scholen. Opvoed- en opgroeiprogramma’s van de Centra voor Jeugd en Gezin bieden goede mogelijkheden voor ondersteuning aan ouders en kinderen. In ieder dorp en op vier plaatsen in Leiden zijn CJG’s met veel informatie en mogelijkheden. Kijk op de website van het CJG in de gemeente.

Complexe vragen

Bij complexe vragen of als een kind ‘tussen wal en schip’ dreigt te vallen kunnen ouders of de school contact op nemen met PPO regio Leiden. Daar werken deskundigen die de wegen kennen en zoeken naar de beste oplossing. De deskundigen van PPO komen naar het ondersteuningsteam op school toe waar met ouders en de school naar oplossingen wordt gezocht. We gaan daarbij uit van: ‘Doen wat nodig is en ondersteuning op maat’.

Overgang naar Gespecialiseerd onderwijs

Als de basisschool, ondanks de ingezette ondersteuning, geen passend onderwijs meer kan bieden wordt in overleg met ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar andere mogelijkheden. Hierbij wordt ook afgewogen of een andere basisschool wel die ondersteuning kan bieden.

Het besluit om toelating tot het speciaal (basis) onderwijs te vragen is een verantwoordelijkheid van het ondersteuningsteam van de basisschool. De reguliere basisschool, mét de ouders en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband gaan daar over. De onderwijsspecialist is altijd, wettelijk verplicht, betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een deskundige van het speciaal onderwijs wordt betrokken om te komen tot een passend arrangement binnen de ontvangende S(B)O-school. De TLV-commissie van PPO kijkt of de juiste stappen gezet zijn en toetst of de procedure goed door lopen is.

Gespecialiseerd onderwijs

In onze regio is een rijke schakering aan speciaal onderwijs aanwezig. In ons samenwerkingsverband houden we de expertise van deze scholen graag op niveau voor die kinderen die binnen de basisschool geen passend onderwijs kunnen krijgen. Het samenwerkingsverband wil groeien van gescheiden vormen van speciaal onderwijs naar samenwerkende scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De eerste stappen zijn daartoe gezet.

Welke speciale (basis) scholen maken deel uit van PPO?

SBO De Vlieger is een school voor kinderen die specialistische onderwijszorg nodig hebben in kleinere  groepen en met extra aandacht voor specifieke talentontwikkeling. Groeien in kracht!

De Houtmarkt is het Jonge Kind Centrum, gericht op observatie en onderwijs aan jonge kinderen met vaak een nog onduidelijke ondersteuningsvraag in een veilige gestructureerde omgeving.

De Korte Vlietschool is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sommige kinderen krijgen hierbij extra verzorging.

De Thermiek is de mytylschool in onze regio voor kinderen met een lichamelijke en soms ook verstandelijke  beperking. Ook een aantal langdurig zieke kinderen krijgt hier onderwijs. De Thermiek werkt intensief samen met het Rijnlands Revalidatiecentrum .

De Leo Kannerschool is de school waar vooral kinderen met autisme onderwijs krijgen in een overzichtelijke, kleinschalige en veilige omgeving .

PI-school De Brug is een school voor kinderen met een grote behoefte aan structuur, duidelijkheid en een veilige omgeving. Hier wordt het onderwijs waar nodig gecombineerd met een hulpaanbod in samenwerking met het Pedologisch Instituut en andere instellingen.

Orion Onderwijs Zorg Combinatie

Deze voorziening staat voor een combinatie van onderwijs en jeugdzorg aan kinderen van 3 tot 12 jaar in de regio. De kinderen van OZC Orion hebben (ernstige) ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen, waardoor zij binnen het reguliere of speciaal onderwijs niet aan leren toekomen. In de kleine groepen werken pedagogisch medewerkers integraal samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Bij ieder kind en het gezin wordt individueel bekeken wat de beste combinatie tussen jeugdzorg en onderwijs is.

ESB Curium-LUMC Op deze lesplek wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6-18 jaar die in dagklinische of klinische behandeling zijn in Curium-LUMC.

Jeugdzorg in een nieuwe jas! Jeugd- en Gezinsteams per 1 januari 2015

In onze regio worden jeugd- en gezinsteams ingezet vanuit het CJG. De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en gezinsondersteuning ligt sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten. Ook hier is een enorme verandering gaande.

De doelstelling van deze transitie is dezelfde als die van passend onderwijs. Doen wat nodig is en zorg op maat! Uitgegaan wordt van de eigen kracht van gezinnen, korte lijnen en directe hulp waar nodig. De jeugd- en gezinswerkers werken samen met consultatiebureaus, voorschoolse voorzieningen, gezondheidscentra, huisartsen en met alle scholen. Binnen de J&G-teams werken professionals vanuit veel verschillende disciplines samen, waaronder maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, professionals van MEE en de jeugdhulp.

De jeugd- en gezinswerker  zal een vertrouwd gezicht worden binnen de school. Op verzoek van school en ouders neemt de J&G-werker deel aan het ondersteuningsteam op school waar met ouders gekeken wordt wat nodig is voor de ondersteuning van het gezin. Zij is de contactpersoon voor het gezin en kan doorgeleiden naar alle vormen van hulp die beschikbaar zijn vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. De J&G-werker kan indicaties afgeven voor die hulp.

Als er vanuit school vragen zijn over de mogelijkheden binnen de jeugd- en gezinsondersteuning kunnen zij daarvoor terecht bij de J&G-werker.

De ontwikkeling van de jeugd- en gezinsteams sluit prima aan op het nieuwe handelingsgerichte arrangeren in de school. Samen optrekken om de ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders integraal vorm te geven.

 

PPO regio Leiden

Lammenschansweg 130d, 2321JX Leiden

071 5351710

www.pporegioleiden.nl

 

 

Aanvullen met de visie op passend onderwijs van de school en de wijze waarop de school daar invulling aan geeft.

 

Zie www.pporegioleiden.nl  /kennisbank,  voor het  stroomschema Passend onderwijs

 

Ondersteuning binnen de Bloemcampschool

Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’.

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind.
Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp ingeroepen van de intern begeleider van onze school. Dat is voor groep 1 t/m 3 juf Nelleke Kroon en voor groep 4 t/m 8 juf Margreet van Dijk.
In ons team is specifieke deskundigheid beschikbaar  rondom dyslexie, discalculie, motorisch remedial teaching, gedrag (KiVa) en hoogbegaafdheid.

Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei- en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Het expertteam

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort.

Informatie over passend onderwijs en PPO

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. www.pporegioleiden.nl

Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband.

Andere  sites: www.passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.steunpuntpassendonderwijs.nl

CJG Wassenaar: http://www.cjgwassenaar.nl/Paginas/Welkom.aspx

Jeugdgezondheidszorg

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. We begeleiden u bij de opvoeding. Samen zoeken we naar antwoord op ál uw vragen.  En we geven noodzakelijke vaccinaties. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. Ook dan staan onze deskundige medewerkers voor u klaar.

Voor kleine en grote kinderen

Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar de JGZ (het consultatiebureau). Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheids-problemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.

Gezondheidsonderzoek groep 2

Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen

Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd op de basisschool. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.

Preventie via vaccinatie

Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Opvoedinformatie

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op onze website www.jgzzhw.nl. Bij ‘opvoeden’ vindt u  informatie over wat je van kinderen op een bepaalde leeftijd kunt verwachten en staan praktische tips over opvoeden.

Onderzoek op verzoek

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Contactbureau: 088 – 054 99 99

E-mail:  info@jgzzhw.nl

Website: www.jgzzhw.nl

Leerplicht en verlof

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Buiten de reguliere schoolvakanties kan geen verlof of vakantie worden genomen. Slechts in enkele bijzondere, wettelijk bepaalde gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

Een verzoek hiertoe (middels een blauw formulier van de Gemeente Wassenaar en een wit formulier van de Gemeente Den Haag) dient uiterlijk 6 weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. Eerder dan de reguliere vakantie met vakantie gaan of later terugkomen, wordt als ongeoorloofd aangemerkt en moet worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Formulier verlofaanvraag: aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek

Contact