Schoolgids

Via deze link vindt u de meest recente schoolgids.

Vrijwillige ouderbijdrage

De  vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 90,00 per jaar per leerling.
De bijdrage wordt geïnd door de Stichting Ouderraad Bloemcampschool. Via Schoolkassa ontvangt u hiervoor een betalingsverzoek. Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, betekent dit niet dat de betreffende leerlingen uitgesloten worden van deelname aan extra activiteiten die de school tijdens schooluren aanbiedt. In dat geval kunt u een bericht sturen aan administratie@bloemcampschool.nl.

Voor meer informatie zie ouderraad

Voor- en naschoolse opvang

Alle basisscholen zijn verantwoordelijk voor de aansluiting van de school op de buitenschoolse opvang. De Bloemcampschool werkt in dit kader samen met Norlandia kinderopvang BV.

Ouders krijgen bij Norlandia kinderopvang een ruime keuze uit verschillende opvangmogelijkheden. Naast voorschoolse opvang (VSO) van 07.30-08.30 uur (ma,di) en naschoolse opvang (NSO) van 14.45-18.30 uur (ma,di,do,vrij, groep 1-2 op vrijdag vanaf 12.00 uur) en van 12.30-18.30 uur (woe) bestaat er de mogelijkheid om alleen in vakanties en studiedagen (vakantieopvang) af te nemen of juist alleen tijdens schoolweken (schoolwekenopvang). Ook is het mogelijk om een combinatie van deze pakketten te maken.
Meer informatie over de buitenschoolse opvang vindt u op de website van Norlandia kinderopvang www.norlandia.nl. Ook is op school een informatiepakket verkrijgbaar over onze buitenschoolse opvang. Als u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de opvang kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsing & planning.

Mail: info@norlandia.nl

Telefoon: 071-561 00 84.

Tussenschoolse opvang (Overblijf)

De Tussenschoolse (TSO) is ook in handen van Norlandia kinderopvang. De groepsdocenten eten gezamenlijk met de leerlingen, waarna er de rest van de lunchpauze buiten gespeeld wordt.  Het toezicht hierbij wordt gehouden door Norlandia.

De kosten die verbonden zijn aan de TSO zijn 130 euro per leerling per schooljaar. Via Schoolkassa ontvangt u hiervoor van ons een betalingsverzoek.

Ziekmelden

In het belang van uw kind en de andere leerlingen in de groep, gaan wij ervan uit dat u uw kind bij ziekte thuis houdt.

In geval van ziekte verwachten wij dat u uw kind ‘s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch afmeldt bij de administratie van de school : 070 5179783

Mocht er sprake zijn van een langere afwezigheid door ziekte dan gaan wij ervan uit dat u dagelijks contact opneemt met de administratie.

Ook bij dokters- of tandartsbezoek stellen wij het op prijs dat u dat tijdig communiceert.

Klachtenregeling

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Deze klachtenregeling is door het bevoegd gezag, met instemming van de MR, vastgesteld.

Klik hier voor de klachtenregeling.

Privacy

 Privacy en leerlinggegevens

Op de Bloemcampschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
De Bloemcampschool heeft een privacybeleid, dit wordt met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot die medewerkers van de Bloemcampschool die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van kinderen vragen wij om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directie van de school.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school  en waar leerlingen herkenbaar op te zien zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wij hebben een dienstverleningsovereenkomt met een externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) om ons te adviseren op het gebied van de AVG. Onze FG is bereikbaar via fg@bloemcampschool.nl.

Lees meer: klik hier voor ons privacyreglement

Verlof

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Buiten de reguliere schoolvakanties kan geen verlof of vakantie worden genomen. Doet u dit wel dan overtreedt u de leerplichtwet en bent u strafbaar. Slechts in enkele bijzondere, wettelijk bepaalde gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

Kunt u door uw werk in geen van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

U vraagt toestemming bij de directeur van de school, door middel van onderstaand formulier. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind voor bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Formulier verlofaanvraag: aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek

Hoofdluisprocedure

Heeft uw kind luizen of neten? Dagelijks kammen geeft het beste resultaat.

Luizencontrole Procedure
Op de Bloemcampschool hebben we een luizencontrole-procedure ontwikkeld. Op onze school komen luizen steeds minder vaak voor en die trend willen we graag versterken, voor de kinderen, voor u en voor de school.

Aantal controles per jaar
In elke klas worden de kinderen met regelmaat door een aantal luizenmoeders gecontroleerd. Alle kinderen worden standaard gecontroleerd in de week na elke vakantie. Daarnaast zijn er incidenteel controles als er tussendoor een melding in de klas komt.

Als er luizen of neten zijn gevonden
Als bij uw zoon of dochter luizen of neten zijn gevonden worden ook gelijk de broertjes of zusjes even gecontroleerd. U wordt daarna gebeld door de secretaresse met het verzoek om uw kind zo snel mogelijk te behandelen. Alle ouders van de betreffende klas krijgen die dag van de klassenouder via Klasbord een bericht dat er luizen zijn gevonden in de klas. Een week na de constatering wordt er een hercontrole uitgevoerd in de klas. En zo nodig na een week nogmaals. Als bij uw kind op dat moment nog neten of luizen zijn gevonden, wordt u daar door de school telefonisch over geïnformeerd. De hercontroles worden wekelijks in de klas uitgevoerd totdat alle kinderen in de klas weer vrij zijn van luizen en neten.

Informatie of ondersteuning
Indien u meer informatie of meer ondersteuning wilt, is dat altijd mogelijk. Via de administratie kunt u indien nodig in contact gebracht worden met deskundigen voor actieve ondersteuning.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. We begeleiden u bij de opvoeding. Samen zoeken we naar antwoord op ál uw vragen.  En we geven noodzakelijke vaccinaties. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. Ook dan staan onze deskundige medewerkers voor u klaar.

Voor kleine en grote kinderen

Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar de JGZ (het consultatiebureau). Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.

 Gezondheidsonderzoek groep 2

Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen

Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd op de basisschool. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.

Preventie via vaccinatie

Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

 Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

 Opvoedinformatie

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op onze website www.jgzzhw.nl. Bij ‘opvoeden’ vindt u  informatie over wat je van kinderen op een bepaalde leeftijd kunt verwachten en staan praktische tips over opvoeden.

Onderzoek op verzoek

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 – 054 99 99
E-mail:  info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl