BLOEMCAMPSCHOOL

Veelzijdig ontwikkelen in een uitdagende omgeving

Welkom op de website van de Bloemcampschool!

Op onze openbare school is ieder kind én iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

De Bloemcampschool is in 1931 opgericht en ligt in Wassenaar-Zuid. Behalve aan kinderen uit deze wijk biedt de school ook een plek aan leerlingen uit de aangrenzende wijken. De ouders van onze leerlingen hebben overwegend een hogere opleiding genoten en hechten veel belang aan een goede en brede opleiding voor hun kinderen. De Bloemcampschool heeft ruim 400 leerlingen en telt 16 groepen van gemiddeld 28 leerlingen. De ouders van de school zijn en worden over het algemeen sterk betrokken bij het onderwijs aan hun kind en bij de schoolactiviteiten.

Missie en visie:

“Veelzijdig ontwikkelen in een uitdagende omgeving”

Op de Bloemcampschool is ieder kind  uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Ons streven is om elk kind de hiervoor  benodigde kennis en vaardigheden mee te geven, zodat het later goed voorbereid kan meedoen in een steeds veranderende  samenleving.

Op de Bloemcampschool:

 • Ontwikkel je een veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden voor nu én voor later
 • Leer je die kennis en vaardigheden toe te passen in bekende en nog onbekende situaties
 • Leer je onafhankelijk en creatief te denken
 • Ontdek je hoe jij het beste leert, waar je goed in bent en waarin je nog verder uitgedaagd wil

Wat mag je van ons verwachten?

 • Veiligheid in een positieve sfeer: we zien je, we horen je en we waarderen je!
 • Deskundige en betrokken leraren
 • Een moderne en uitdagende leeromgeving
 • Onderwijs dat past in de wereld van vandaag én morgen

Wat verwachten we van onze leerlingen?

 • Dat zij aandacht hebben voor anderen en voor hun omgeving
 • Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor wat zij zeggen en doen

We werken aan en vanuit onze kernwaarden

 • Samen
 • Nieuwsgierig
 • Verantwoordelijk
 • Respectvol
 • Betrokken
 • Persoonlijk

Het goede goed doen

 • Voor ons is kwaliteit een stralend kind dat samen met andere kinderen zichtbaar plezier heeft in leren, spelen en ontdekken!
 • In onze school is vertrouwen de basis voor alles. We staan en gaan voor een open dialoog met kinderen, ouders, leerkrachten, de omgeving en ons netwerk

We verantwoorden wat we doen en meten de resultaten van ons onderwijs.

Ons onderwijs

-Veelzijdig

Het is onze missie om de kinderen van de Bloemcampschool voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw door ze een veelzijdig ontwikkeling te bieden. Bij de vraag wat we onder een veelzijdige ontwikkeling verstaan hebben we ons laten inspireren door het gedachtengoed van de onderwijspedagoog, Gert Biesta.

De veelzijdigheid van ons onderwijs komt tot zijn recht als het onderwijs gericht is op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

 • Kwalificatie, wij helpen leerlingen om de kennis, vaardigheden en houding te verwerven die nodig zijn in de 21e eeuw.
 • Persoonsvorming, we helpen kinderen om hun eigen wensen en ambities in het perspectief van hun eigen mogelijkheden en die van de samenleving te plaatsen. We leren kinderen ook om te gaan met (onvermijdelijke) teleurstellingen in het leven.
 • Socialisatie, we leiden kinderen in in de normen en waarden van de school en van de samenleving als geheel en leren hen de (spel)regels van goed samenleven. We helpen kinderen met burgerschapsonderwijs om zich te verhouden tot de grenzen die wij trekken als samenleving.

-Handelingsgericht

De Bloemcampschool werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken.

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen concrete mogelijkheden in handen te geven om inhoud te geven aan de wereld om hen heen. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol, waarvan taal/lezen, schrijven en rekenen tot de basisvaardigheden horen. De ontwikkeling van deze vaardigheden samen met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van toetsen en observaties. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt met groepsplannen op drie niveaus:

– basis
– extra ondersteuning,
– verrijking/verdieping

In de cyclus handelingsgericht werken (HGW) zet de school de volgende stappen:

 • het verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De gegevens in Parnassys bieden inzicht in de geplande vaardigheidsgroei per leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toetsmomenten en de actuele stand van zaken met betrekking tot de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen;
 • het signaleren van leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen
 • het benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen in het leerlingprofiel
 • het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen
 • het doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering
 • het uitvoeren en evalueren van het groepsplan
 • het afsluiten met groepsbesprekingen
 • het monitoren en evalueren.

-Passend

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen het reguliere onderwijs wordt georganiseerd. Het doel is dat zo ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Goede ondersteuning op de reguliere basisschool voorkomt dat kinderen aangewezen zijn op het speciaal (basis)onderwijs. Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen in ons School Ondersteuningsprofiel.

De Zorgroute

Met de zorgroute stemt de school het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op de school. Hierin is proactief handelen een uitgangspunt. De route geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van signaleren en arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start bij het signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling door de leerkracht of de ouders en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.

Zorgteam

Op de Bloemcampschool is een zorgteam aanwezig. Dit team bestaat uit intern begeleiders, een gedragsspecialist een specialist begaafdheid en een remedial teacher.
Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar om de zorg te bespreken en te evalueren. Wanneer een leerkracht handelingsverlegen is kan hij/zij de hulp inroepen van het zorgteam.
Het zorgteam onderzoekt samen met ouders en leerkracht of de gewenste hulp binnen school geboden kan worden. Als dit niet het geval is kan het zorgteam met toestemming van ouders de hulp van externe partijen inroepen.

SAD

In het geval van handelingsverlegenheid van de school kan de hulp ingeroepen worden van de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) Deze voert observaties uit, doet onderzoek en voorziet de leerkracht van adviezen.

 Ondersteuningsteam

Ook kan bij handelingsverlegenheid van de school de hulp ingeroepen worden die geboden wordt vanuit het samenwerkingsverband: het ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam zitten de (adjunct)directeur, de Intern begeleider, de groepsleerkracht(en),een onderwijskundig adviseur van PPO en desgewenst  de schoolmaatschappelijk werker. Overige instanties zoals de jeugdarts of de leerplichtambtenaar kunnen worden uitgenodigd. Dit team spreekt met ouders over hun kind als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft en als de school of de ouders zich zorgen maken. Vooraf wordt een groeidocument opgestart waarin alle relevant informatie wordt verzameld. Een ondersteuningsteam adviseert welke ondersteuning en begeleiding het kind en mogelijk ook de ouders nodig hebben. Er wordt een plan opgesteld en er wordt afgesproken wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer. Het ondersteuningsteam komt op afroep bij elkaar.

Ons onderwijsaanbod

Naast de reguliere vakken zoals  taal, rekenen,schrijven, wereldoriëntatie, creatieve- en sociale vorming biedt de Bloemcampschool de volgende lessen:

Lichamelijke opvoeding

Alle leerlingen vanaf groep 3 t/m groep 8 krijgen tweemaal per week les van een vakleerkracht. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal die onder het gebouw gesitueerd is.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engelse les van een vakdocent. In de groepen 1 en 2 gaat dit om een half uur per week. In de groepen 3 en 4 wordt dit uitgebouwd naar vijfenveertig minuten per week en vanaf groep 5 hebben de leerlingen op twee verschillende niveaus één uur Engels per week

Bloemcamp Breedbeeld

Om leerlingen een breder inzicht te bieden in diverse aspecten van het cultureel en maatschappelijk leven in onze regio is het Bloemcamp Breedbeeldprogramma ontwikkeld. In het kader van het breedbeeldprogramma maken de leerlingen jaarlijks een aantal uitstapjes en excursies naar bestemmingen waar onderwerpen aan de orde komen die aansluiten bij en geïntegreerd zijn in het lesprogramma.

De onkosten voor deze uitjes worden vergoed vanuit de ouderbijdrage.
Om kosten te besparen zijn het meestal de ouders die – zoveel mogelijk bij toerbeurt – de kinderen vervoeren.

Sociaal-emotioneel leren

Op de Bloemcampschool maken we gebruik van methode Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat klinkt ingewikkeld, maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later! Hiernaast maken we gebruik van de methode ‘Goed gedrag’. Deze methode leert kinderen gedragsregels aan (gewenst gedrag) en biedt een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag.

Probleemgedrag in de klas

Probleemgedrag op het plein

Stappenplan ongewenst gedrag

ICT

Alle kinderen op de Bloemcampschool hebben vanaf groep 3 de beschikking over een chromebook, dat eigendom is van de school. In de groepen 1/2 werken de kinderen regelmatig op iPads. Van een aantal vakken zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt de verwerking gemaakt op de chromebooks. De leerlingen werken met het programma Gynzy.
De vakleerkracht ICT geeft lessen aan alle leerlingen vanaf groep 2 tot en met groep 8. Tijdens deze lessen leren de leerlingen informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. De leerlingen in groep 6 krijgen een typevaardigheidscursus die leidt tot een typediploma, wij maken daarvoor gebruik van het programma TypeWorld. In het ICT-lokaal hebben wij de beschikking over veel materialen, die gebruikt worden om de kinderen kennis te laten maken met robotica, programmeren en techniek.

Uitstroom

Hieronder ziet u welke adviezen voor het voortgezet onderwijs onze leerlingen de laatste jaren hebben gekregen:

 

 ONDERWIJS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VMBO 2 2 2 5 2 2 2 2
VMBO-T/HAVO 2 3 1 1 4 4 4 4
HAVO 4 6 9 10 10 8 9 4
HAVO/VWO 12 5 3 8 9 6 8 7
VWO 29 35 30 36 28 38 27 34

 

Via onderstaande link vindt u meer informatie over onze schoolresultaten:

scholenopdekaart.nl