BLOEMCAMPSCHOOL

Veelzijdig ontwikkelen in een uitdagende omgeving

Welkom op de website van de Bloemcampschool!

Op onze openbare school is ieder kind én iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

De Bloemcampschool is in 1931 opgericht en ligt in Wassenaar-Zuid. Behalve aan kinderen uit deze wijk biedt de school ook een plek aan leerlingen uit de aangrenzende wijken. De ouders van onze leerlingen hebben overwegend een hogere opleiding genoten en hechten veel belang aan een goede en brede opleiding voor hun kinderen. De Bloemcampschool heeft ruim 400 leerlingen en telt 16 groepen van gemiddeld 28 leerlingen. De ouders van de school zijn en worden over het algemeen sterk betrokken bij het onderwijs aan hun kind en bij de schoolactiviteiten.

Missie en visie:

“Veelzijdig ontwikkelen in een uitdagende omgeving”

Op de Bloemcampschool is ieder kind  uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Ons streven is om elk kind de hiervoor  benodigde kennis en vaardigheden mee te geven, zodat het later goed voorbereid kan meedoen in een steeds veranderende  samenleving.

Op de Bloemcampschool:

 • Ontwikkel je een veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden voor nu én voor later
 • Leer je die kennis en vaardigheden toe te passen in bekende en nog onbekende situaties
 • Leer je onafhankelijk en creatief te denken
 • Ontdek je hoe jij het beste leert, waar je goed in bent en waarin je nog verder uitgedaagd wil

Wat mag je van ons verwachten?

 • Veiligheid in een positieve sfeer: we zien je, we horen je en we waarderen je!
 • Deskundige en betrokken leraren
 • Een moderne en uitdagende leeromgeving
 • Onderwijs dat past in de wereld van vandaag én morgen

Wat verwachten we van onze leerlingen?

 • Dat zij aandacht hebben voor anderen en voor hun omgeving
 • Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor wat zij zeggen en doen

We werken aan en vanuit onze kernwaarden

 • Samen
 • Nieuwsgierig
 • Verantwoordelijk
 • Respectvol
 • Betrokken
 • Persoonlijk

Het goede goed doen

 • Voor ons is kwaliteit een stralend kind dat samen met andere kinderen zichtbaar plezier heeft in leren, spelen en ontdekken!
 • In onze school is vertrouwen de basis voor alles. We staan en gaan voor een open dialoog met kinderen, ouders, leerkrachten, de omgeving en ons netwerk

We verantwoorden wat we doen en meten de resultaten van ons onderwijs.

Ons onderwijs

-Veelzijdig

Het is onze missie om de kinderen van de Bloemcampschool voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw door ze een veelzijdig ontwikkeling te bieden. Bij de vraag wat we onder een veelzijdige ontwikkeling verstaan hebben we ons laten inspireren door het gedachtengoed van de onderwijspedagoog, Gert Biesta.

De veelzijdigheid van ons onderwijs komt tot zijn recht als het onderwijs gericht is op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

 • Kwalificatie, wij helpen leerlingen om de kennis, vaardigheden en houding te verwerven die nodig zijn in de 21e eeuw.
 • Persoonsvorming, we helpen kinderen om hun eigen wensen en ambities in het perspectief van hun eigen mogelijkheden en die van de samenleving te plaatsen. We leren kinderen ook om te gaan met (onvermijdelijke) teleurstellingen in het leven.
 • Socialisatie, we leiden kinderen in in de normen en waarden van de school en van de samenleving als geheel en leren hen de (spel)regels van goed samenleven. We helpen kinderen met burgerschapsonderwijs om zich te verhouden tot de grenzen die wij trekken als samenleving.

-Handelingsgericht

De Bloemcampschool werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken.

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen concrete mogelijkheden in handen te geven om inhoud te geven aan de wereld om hen heen. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol, waarvan taal/lezen, schrijven en rekenen tot de basisvaardigheden horen. De ontwikkeling van deze vaardigheden samen met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van toetsen en observaties. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt met groepsplannen op drie niveaus:

– basis
– extra ondersteuning,
– verrijking/verdieping

In de cyclus handelingsgericht werken (HGW) zet de school de volgende stappen:

 • het verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De gegevens in Parnassys bieden inzicht in de geplande vaardigheidsgroei per leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toetsmomenten en de actuele stand van zaken met betrekking tot de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen;
 • het signaleren van leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen
 • het benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen in het leerlingprofiel
 • het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen
 • het doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering
 • het uitvoeren en evalueren van het groepsplan
 • het afsluiten met groepsbesprekingen
 • het monitoren en evalueren.

-Passend

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen het reguliere onderwijs wordt georganiseerd. Het doel is dat zo ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Goede ondersteuning op de reguliere basisschool voorkomt dat kinderen aangewezen zijn op het speciaal (basis)onderwijs. Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

De Zorgroute

Met de zorgroute stemt de school het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op de school. Hierin is proactief handelen een uitgangspunt. De route geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van signaleren en arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start bij het signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling door de leerkracht of de ouders en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.

Zorgteam

Op de Bloemcampschool is een zorgteam aanwezig. Dit team bestaat uit intern begeleiders, een gedragsspecialist een specialist begaafdheid en een remedial teacher.
Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar om de zorg te bespreken en te evalueren. Wanneer een leerkracht handelingsverlegen is kan hij/zij de hulp inroepen van het zorgteam.
Het zorgteam onderzoekt samen met ouders en leerkracht of de gewenste hulp binnen school geboden kan worden. Als dit niet het geval is kan het zorgteam met toestemming van ouders de hulp van externe partijen inroepen.

SAD

In het geval van handelingsverlegenheid van de school kan de hulp ingeroepen worden van de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) Deze voert observaties uit, doet onderzoek en voorziet de leerkracht van adviezen.

 Ondersteuningsteam

Ook kan bij handelingsverlegenheid van de school de hulp ingeroepen worden die geboden wordt vanuit het samenwerkingsverband: het ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam zitten de (adjunct)directeur, de Intern begeleider, de groepsleerkracht(en),een onderwijskundig adviseur van PPO en desgewenst  de schoolmaatschappelijk werker. Overige instanties zoals de jeugdarts of de leerplichtambtenaar kunnen worden uitgenodigd. Dit team spreekt met ouders over hun kind als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft en als de school of de ouders zich zorgen maken. Vooraf wordt een groeidocument opgestart waarin alle relevant informatie wordt verzameld. Een ondersteuningsteam adviseert welke ondersteuning en begeleiding het kind en mogelijk ook de ouders nodig hebben. Er wordt een plan opgesteld en er wordt afgesproken wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer. Het ondersteuningsteam komt op afroep bij elkaar.

Ons onderwijsaanbod

Naast de reguliere vakken zoals  taal, rekenen,schrijven, wereldoriëntatie, creatieve- en sociale vorming biedt de Bloemcampschool de volgende lessen:

Lichamelijke opvoeding

Alle leerlingen vanaf groep 3 t/m groep 8 krijgen tweemaal per week les van een vakleerkracht. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal die onder het gebouw gesitueerd is.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engelse les van een vakdocent. In de groepen 1 en 2 gaat dit om een half uur per week. In de groepen 3 en 4 wordt dit uitgebouwd naar vijfenveertig minuten per week en vanaf groep 5 hebben de leerlingen op twee verschillende niveaus één uur Engels per week

Bloemcamp Breedbeeld

Om leerlingen een breder inzicht te bieden in diverse aspecten van het cultureel en maatschappelijk leven in onze regio is het Bloemcamp Breedbeeldprogramma ontwikkeld. In het kader van het breedbeeldprogramma maken de leerlingen jaarlijks een aantal uitstapjes en excursies naar bestemmingen waar onderwerpen aan de orde komen die aansluiten bij en geïntegreerd zijn in het lesprogramma.

De onkosten voor deze uitjes worden vergoed vanuit de ouderbijdrage.
Om kosten te besparen zijn het meestal de ouders die – zoveel mogelijk bij toerbeurt – de kinderen vervoeren.

KIVA

Op de Bloemcampschool werken we in alle groepen met het KiVa programma. KiVa is het eerste en enige programma in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en pesten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat KiVa:

 • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.
 • kivaschool.nl

Sinds oktober 2017 is de Bloemcampschool gecertificeerd KIVAschool

 

ICT/Ontdeklab

Alle kinderen op de Bloemcampschool hebben vanaf groep 4 de beschikking over een chromebook die het eigendom is van de school.
We werken hierop met het programma Gynzy.  Van een aantal vakken zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt de verwerking gemaakt op de chromebooks.
In de bovenbouw krijgen alle leerlingen ICT-lessen van een vakleerkracht.
Tijdens deze lessen leren de leerlingen informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.
De leerlingen in groep 5 krijgen een typevaardigheidscursus die leidt tot een typediploma.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er ook gestart worden met lessen in het zogenaamde ontdeklab.
Hier zullen zaken als robotisering e.d. een plaats gaan krijgen.

Uitstroom

Hieronder ziet u welke adviezen voor het voortgezet onderwijs onze leerlingen de laatste jaren hebben gekregen:

 

 ONDERWIJS 2015 2016 2017 2018 2019
VMBO 2 1 2 5
VMBO-HAVO 5 2 3 1 1
HAVO 10 4 6 10 10
HAVO-VWO 16 12 5 3 8
VWO 28 29 35 31 36

 

Via onderstaande link vindt u meer informatie over onze schoolresultaten:

scholenopdekaart.nl